• dvuhanhchinh

Công bố mỹ phẩm

Hiện nay,  nhu cầu sử dụng Mỹ phẩm từ các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có trong nước đã trở thành xu thế  của chị em phụ nữ Việt Nam . Nắm  bắt được tâm lý đó nhiều ..
  Theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường có trách nhiệm công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược Việt ..
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP. Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân ..
 Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm hợp lệ theo đúng quy định của Thông tư này và lệ phí theo quy định hiện ..
Theo thông tư Số: 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 quy định về thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm như sau
Trong trường hợp kích thước, dạng hoặc chất liệu bao gói không thể in được đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trên nhãn gốc, những nội dung bắt buộc này phải được ..
 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được lập theo mẫu Phụ lục số 01-MP thông tư số: 06/2011/TT-BYT. Phiếu công bố phải được người đại diện theo pháp luật ký, có đóng dấu giáp lai ..
 Để được lưu thông sản phẩm Mỹ phẩm ra thị trường, Doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ làm thủ tục Công bố lưu hành Mỹ phẩm tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. ..
Hoạt động quảng cáo sản phẩm Mỹ phẩm tới người tiêu dùng là quyền của Doanh nghiệp. Tuy nhiên do sản phẩm Mỹ phẩm là một dạng sản phẩm hàng hóa đặc thù ảnh hưởng trực tiếp đến sức ..