• vanbanphapluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
 • Luật Trí Tâm
 • Ảnh thông tin
 • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Thương mại

TT Tên file Download Kiểu file
1 THÔNG TƯ 124/2007/TT-BTC Hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu THÔNG TƯ 124/2007/TT-BTC Hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu THÔNG TƯ 124/2007/TT-BTC Hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem xì gà nhập khẩu
2 THÔNG TƯ 88/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ THÔNG TƯ 88/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ THÔNG TƯ 88/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ
3 THÔNG TƯ SỐ 48/2006/TT-BVHTT NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23/01/2006 CỦA CHÍNH PHỦ THÔNG TƯ SỐ 48/2006/TT-BVHTT NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23/01/2006 CỦA CHÍNH PHỦ THÔNG TƯ SỐ 48/2006/TT-BVHTT NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23/01/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
4 THÔNG TƯ 19 /2009 /TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM- BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an THÔNG TƯ 19 /2009 /TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM- BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an THÔNG TƯ 19 /2009 /TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM- BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an
5 THÔNG TƯ 14/2007/TT-BKHCN Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá THÔNG TƯ 14/2007/TT-BKHCN Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá THÔNG TƯ 14/2007/TT-BKHCN Bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
6 THÔNG TƯ 13/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI THÔNG TƯ 13/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI THÔNG TƯ 13/2014/TT-BTC QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI
7 THÔNG TƯ 12/2013/TT-BCT QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG TƯ 12/2013/TT-BCT QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÔNG TƯ 12/2013/TT-BCT QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
8 THÔNG TƯ 11/2010/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu THÔNG TƯ 11/2010/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu THÔNG TƯ 11/2010/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
9 THÔNG TƯ 11 /2006/TT-BTM Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ 11 /2006/TT-BTM Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ 11 /2006/TT-BTM Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ
10 THÔNG TƯ 10/2006/TT-BTM NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI THÔNG TƯ 10/2006/TT-BTM NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI THÔNG TƯ 10/2006/TT-BTM NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI
11 THÔNG TƯ 09/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá THÔNG TƯ 09/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá THÔNG TƯ 09/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
12 THÔNG TƯ 09 /2006/TT-BTM Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại THÔNG TƯ 09 /2006/TT-BTM Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại THÔNG TƯ 09 /2006/TT-BTM Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
13 THÔNG TƯ 08/2006/TT-BTM Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa THÔNG TƯ 08/2006/TT-BTM Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa THÔNG TƯ 08/2006/TT-BTM Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa
14 THÔNG TƯ 08 /2008/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) THÔNG TƯ 08 /2008/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) THÔNG TƯ 08 /2008/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
15 THÔNG TƯ 07 /2006/TT-BTM Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ 07  /2006/TT-BTM Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ 07  /2006/TT-BTM Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ
16 THÔNG TƯ 06/2007/TT-BTM Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên THÔNG TƯ 06/2007/TT-BTM Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên THÔNG TƯ 06/2007/TT-BTM Hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
17 THÔNG TƯ 05 /2008/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ 05 /2008/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ 05 /2008/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007
18 THÔNG TƯ 04/2006/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 THÔNG TƯ 04/2006/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 THÔNG TƯ 04/2006/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006
19 THÔNG TƯ 04/ 2014/TT-BTC Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước THÔNG TƯ 04/ 2014/TT-BTC Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước THÔNG TƯ 04/ 2014/TT-BTC Quy định Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước
20 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
21 THÔNG TƯ 03/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ NHẬP KHẨU NITRAT AMÔN HÀM LƯỢNG CAO THÔNG TƯ 03/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ NHẬP KHẨU NITRAT AMÔN HÀM LƯỢNG CAO THÔNG TƯ 03/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP VÀ NHẬP KHẨU NITRAT AMÔN HÀM LƯỢNG CAO
22 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2007/TTLT-BTM-BCN Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2007/TTLT-BTM-BCN Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 01/2007/TTLT-BTM-BCN Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ
23 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2006/TT-BCN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2006 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2006/TT-BCN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2006 THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP SỐ 01/2006/TT-BCN NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2006
24 QUYẾT ĐỊNH 254/2006/QĐ-TTg Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới QUYẾT ĐỊNH 254/2006/QĐ-TTg Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới QUYẾT ĐỊNH 254/2006/QĐ-TTg Về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
25 134.2003.QĐ.BCN 134.2003.QĐ.BCN 134.2003.QĐ.BCN
26 QUYẾT ĐỊNH 80/2006/QĐ-BQP về việc công bố Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ QUYẾT ĐỊNH 80/2006/QĐ-BQP về việc công bố Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ QUYẾT ĐỊNH 80/2006/QĐ-BQP về việc công bố Danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ
27 QUYẾT ĐỊNH 58/2006/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI QUYẾT ĐỊNH 58/2006/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI QUYẾT ĐỊNH 58/2006/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ KINH DOANH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI
28 QUYẾT ĐỊNH 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 40/2006/QĐ-BCN Bổ sung Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
29 QUYẾT ĐỊNH 23/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 23/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 23/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
30 QUYẾT ĐỊNH 20/2006/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải QUYẾT ĐỊNH 20/2006/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải QUYẾT ĐỊNH 20/2006/QĐ-BGTVT Của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
31 QUYẾT ĐỊNH 19/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH 19/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUYẾT ĐỊNH 19/2006/QĐ-BGTVT NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ
32 QUYẾT ĐỊNH 06/2006/QĐ-BCN Về việc công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 06/2006/QĐ-BCN Về việc công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 06/2006/QĐ-BCN Về việc công bố danh mục hàng cấm nhập khẩu
33 QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-BCN Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-BCN Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-BCN Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
34 NGHỊ ĐỊNH 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam NGHỊ ĐỊNH 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam NGHỊ ĐỊNH 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
35 NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI NGHỊ ĐỊNH 187/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI
36 NGHỊ ĐỊNH 185/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NGHỊ ĐỊNH 185/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NGHỊ ĐỊNH 185/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
37 NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa NGHỊ ĐỊNH 158/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa
38 NGHỊ ĐỊNH 140/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc NGHỊ ĐỊNH 140/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc NGHỊ ĐỊNH 140/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc
39 NGHỊ ĐỊNH 115/2007/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển NGHỊ ĐỊNH 115/2007/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển NGHỊ ĐỊNH 115/2007/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
40 NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hoá NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hoá NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP Về nhãn hàng hoá
41 NGHỊ ĐỊNH 84/2009/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu NGHỊ ĐỊNH 84/2009/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu NGHỊ ĐỊNH 84/2009/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu
42 NGHỊ ĐỊNH 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam NGHỊ ĐỊNH 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam NGHỊ ĐỊNH 72/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
43 NGHỊ ĐỊNH 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện NGHỊ ĐỊNH 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện NGHỊ ĐỊNH 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
44 NGHỊ ĐỊNH 57/2006/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGHỊ ĐỊNH 57/2006/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGHỊ ĐỊNH 57/2006/NĐ-CP VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
45 NGHỊ ĐỊNH 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa NGHỊ ĐỊNH 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa NGHỊ ĐỊNH 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
46 NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử NGHỊ ĐỊNH 52/2013/NĐ-CP Về Thương mại điện tử
47 NGHỊ ĐỊNH 43/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH 43/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH 43/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006
48 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 39/2007/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 03 NĂM 2007 VỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI MỘT CÁCH ĐỘC LẬP, THƯỜNG XUYÊN KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
49 NGHỊ ĐỊNH 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại NGHỊ ĐỊNH 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại NGHỊ ĐỊNH 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
50 NGHỊ ĐỊNH 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại NGHỊ ĐỊNH 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại NGHỊ ĐỊNH 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
51 NGHỊ ĐỊNH 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam NGHỊ ĐỊNH 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam NGHỊ ĐỊNH 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
52 NGHỊ ĐỊNH 21/2006/NĐ-CP Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em NGHỊ ĐỊNH 21/2006/NĐ-CP Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em NGHỊ ĐỊNH 21/2006/NĐ-CP Về việc kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em
53 NGHỊ ĐỊNH 20/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại NGHỊ ĐỊNH 20/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại NGHỊ ĐỊNH 20/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
54 NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá NGHỊ ĐỊNH 19/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
55 NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
56 Luật Thương Mại 2005 Luật Thương Mại 2005 Luật Thương Mại 2005