• dvnnn

Làm thủ tục xin lý lịch tư pháp

 Phiếu lý lịch tư pháp là một tài liệu (phiếu) do Sở Tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp, có giá trị chứng minh một người có hay không có án tích; có bị cấm ..
Hiện nay, nhiều đồng bào định cư ở nước ngoài được xác định đã từ bỏ quốc tịch Việt Nam chuẩn bị nhập quốc tịch nước ngoài. Nay có nhu cầu yêu cầu Cấp phiếu lý lịch tư ..
 Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật không quy định thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp. Tuy nhiên, tùy theo tính chất, ..
 Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có ..
 Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cũng chưa có quy định về thời hạn có giá trị sử dụng của bản sao có chứng thực các giấy tờ ..
 Hiện tại nhu  cầu  người mang quốc tịch  nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam, muốn làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại cơ quan có thẩm ..
 Hiện nay, trong xu thế hội nhập toàn cầu nhiều công dân Việt Nam ra nước ngoài sinh sống đã lấy chồng mang quốc tịch nước ngoài nhưng chưa từ bỏ quốc tịch. Nay muốn cấp ..