• vanbanphapluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
 • Luật Trí Tâm
 • Ảnh thông tin
 • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Doanh nghiệp

TT Tên file Download Kiểu file
1 Mẫu NA8 Mẫu NA8 Mẫu NA8
2 Mẫu NA7 Mẫu NA7 Mẫu NA7
3 Mẫu NA16 - Đăng ký mẫu dấu, chữ ký Mẫu NA16 - Đăng ký mẫu dấu, chữ ký Mẫu NA16 - Đăng ký mẫu dấu, chữ ký
4 Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
5 Mẫu CV tuyển dụng Mẫu CV tuyển dụng Mẫu CV tuyển dụng
6 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
7 Thông tư 176/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Thông tư 176/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Thông tư 176/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
8 Thông tư 150 /2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí Thông tư 150 /2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí Thông tư 150 /2010/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí
9 Thông tư 133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tư 133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thông tư 133/2012/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
10 Thông tư 130 /2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP Thông tư 130 /2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP Thông tư 130 /2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
11 Thông tư 127/2012/TT-BTC Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Thông tư 127/2012/TT-BTC Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Thông tư 127/2012/TT-BTC Hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
12 Thông tư 125/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài Thông tư 125/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài Thông tư 125/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
13 Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
14 Thông tư 121/2012/TT-BTC định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng Thông tư 121/2012/TT-BTC định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng Thông tư 121/2012/TT-BTC định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
15 Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương
16 Thông tư 101/2012/TT-BTC Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ Thông tư 101/2012/TT-BTC Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ Thông tư 101/2012/TT-BTC Quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ
17 Thông tư 28 /2007/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Thông tư 28 /2007/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Thông tư 28 /2007/TT-BLĐTBXH Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
18 Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại nghị định số 43/2010/NĐ-CP
19 Thông tư 13 /2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Thông tư 13 /2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Thông tư 13 /2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
20 Thông tư 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Thông tư 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Thông tư 05/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
21 Thông tư 03/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ Thông tư 03/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ Thông tư 03/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ
22 Quyết định 3027 /QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quyết định 3027 /QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Quyết định 3027 /QĐ-BTC Về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ
23 Quyết định 1267/QĐ-TTg Về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư Quyết định 1267/QĐ-TTg Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư  Quyết định 1267/QĐ-TTg Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
24 Nghị định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp Nghị định 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
25 Nghị định 88/2006/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh Nghị định 88/2006/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh Nghị định 88/2006/NĐ-CP Về đăng ký kinh doanh
26 Nghị định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp Nghị định 43/2010/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp
27 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
28 Nghị định 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học Nghị định 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học Nghị định 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học
29 Nghị định 124/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 124/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 124/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
30 Nghị định 111/2007/NĐ-CP Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nghị định 111/2007/NĐ-CP Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nghị định 111/2007/NĐ-CP Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
31 Nghị định 92.2013.NĐ.CPquy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư Nghị định 92.2013.NĐ.CPquy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư Nghị định 92.2013.NĐ.CPquy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư
32 Nghị định 101.2006.NĐ.CP Quy định sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 101.2006.NĐ.CP Quy định sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Nghị định 101.2006.NĐ.CP Quy định sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
33 Sửa đổi bổ sung luật Thuế Doanh nghiệp Sửa đổi bổ sung luật Thuế Doanh nghiệp Sửa đổi bổ sung luật Thuế Doanh nghiệp
34 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp
35 Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp