• vanbanphapluat
Tin nhiều người đọc
Giải thưởng quốc tế
gt 2
gt 3
gt 5
Hình ảnh hoạt động
 • Luật Trí Tâm
 • Ảnh thông tin
 • Ảnh hoạt động
Dịch vụ chính
Dịch vụDịch vụ cấp sổ đỏ

Dân sự

TT Tên file Download Kiểu file
1 THÔNG TƯ 29/2010/TT-BYT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH THÔNG TƯ 29/2010/TT-BYT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH THÔNG TƯ 29/2010/TT-BYT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2008/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
2 THÔNG TƯ 22/2010/TT-BTP HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN THÔNG TƯ 22/2010/TT-BTP HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN THÔNG TƯ 22/2010/TT-BTP HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, THÔNG BÁO VIỆC KÊ BIÊN TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
3 THÔNG TƯ 12/2007/TT-BVHTT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 56/2006/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ- THÔNG TIN THÔNG TƯ 12/2007/TT-BVHTT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 56/2006/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ- THÔNG TIN THÔNG TƯ 12/2007/TT-BVHTT HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 56/2006/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ- THÔNG TIN
4 THÔNG TƯ 01/2008/TT-BTP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH THÔNG TƯ 01/2008/TT-BTP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH THÔNG TƯ 01/2008/TT-BTP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2005/NĐ-CP NGÀY 27/12/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH
5 NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NGHỊ ĐỊNH 167/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2006/NĐ-CP VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM NGHỊ ĐỊNH  SỐ 163/2006/NĐ-CP VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM NGHỊ ĐỊNH  SỐ 163/2006/NĐ-CP VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
7 NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH NGHỊ ĐỊNH 158/2005/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH
8 NGHỊ ĐỊNH 138/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NGHỊ ĐỊNH 138/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI NGHỊ ĐỊNH 138/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
9 NGHỊ ĐỊNH 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN NGHỊ ĐỊNH 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN NGHỊ ĐỊNH 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
10 NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ NGHỊ ĐỊNH 110/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP, HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
11 Nghị định 109/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Nghị định 109/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Nghị định 109/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 47/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
12 Nghị định 104/2007/NĐ-CP VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ Nghị định 104/2007/NĐ-CP VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ Nghị định 104/2007/NĐ-CP VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ
13 Nghị định 100/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN Nghị định 100/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN Nghị định 100/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN
14 Nghị định 88/2008/NĐ-CP VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH Nghị định 88/2008/NĐ-CP VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH Nghị định 88/2008/NĐ-CP VỀ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
15 Nghị định Số: 85/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006 Nghị định Số: 85/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006 Nghị định Số: 85/2011/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006
16 Nghị định 83/2010/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Nghị định 83/2010/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Nghị định 83/2010/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
17 Nghị định 56/2006/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN Nghị định 56/2006/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN Nghị định 56/2006/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN
18 Nghị định 47/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Nghị định 47/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Nghị định 47/2009/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
19 Nghị định 25/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Nghị định 25/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ Nghị định 25/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ
20 Nghị định Số: 17/2010/NĐ-CP VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Nghị định Số: 17/2010/NĐ-CP VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Nghị định Số: 17/2010/NĐ-CP VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
21 Nghị định 11/2012/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Nghị định 11/2012/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Nghị định 11/2012/NĐ-CP VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
22 Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân,và gia đình và chứng thực Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân,và gia đình và chứng thực Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân,và gia đình và chứng thực
23 Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi , bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch đảm bảo, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
24 Nghị Quyết 03.2006.NQ.HDTP Nghị Quyết 03.2006.NQ.HDTP Nghị Quyết 03.2006.NQ.HDTP
25 Nghị quyết 02.2004.NQ.HDTP Nghị quyết 02.2004.NQ.HDTP Nghị quyết 02.2004.NQ.HDTP
26 01.2003.NQ.HĐTP 01.2003.NQ.HĐTP 01.2003.NQ.HĐTP
27 Bộ Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự Bộ Luật Dân sự